Algemene voorwaarden OCAI online

Artikel 1: Definities

1.1 OCAI online:
OCAI online is een handelsnaam van het bedrijf Kikker Groep dat staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 28076947 te Zwolle. Het OCAI is een onderzoeksmethode naar organisatiecultuur waarvan het auteursrecht berust bij de Amerikanen Quinn & Cameron, die het online gebruik in licentie hebben toegestaan aan Kikker Groep/OCAI online.

1.2 Opdrachtgever, cliënt, klant, afnemer:
De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van OCAI online wordt gesloten. Te denken valt aan bedrijven, overheden, instellingen, externe adviseurs, freelancers, verenigingen, stichtingen, scholen alsmede eventueel particuliere geïnteresseerden.

1.3 Producten en diensten van OCAI online:
De door OCAI online te exploiteren producten en diensten, zoals de online cultuurmeting (op basis van het Organizational Culture Assessment Instrument, OCAI) via de websites www.ocai-online.nl en www.ocai-online.com, de online verkoop van de bijbehorende rapportage met meetresultaten en gerelateerde producten, het aanbieden van content zoals boeken, artikelen, essays, video, podcasts, presentaties en technieken over organisatiecultuur en online advisering op het gebied van organisatiecultuur, en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten. Kortweg aangeduid met 'documenten en andere content'.

1.4 Overeenkomst:
elke wederzijdse acceptatie, digitaal, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van OCAI online. Elektronisch geplaatste orders uitdrukkelijk hieronder begrepen.

1.5 Websites:
De websites www.ocai-online.nl en/of www.ocai-online.com

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, documenten, (e-mail)nieuwsbrieven, advisering, de websites met hun content, de bestelprocedure alsmede (rechts)handelingen tussen partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet leiden tot een overeenkomst.

2.2 Algemene voorwaarden van opdrachtgever c.q. derden zijn voor OCAI online niet bindend en niet van toepassing.

2.3 In alle gevallen waarin een overeenkomst met de afnemer eindigt, blijven deze algemene voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die overeenkomst noodzakelijk is.

Artikel 3: Aanbieding en acceptatie

3.1 De op de website aangeboden meting, diensten en documenten met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, die door opdrachtgever kan worden aanvaard door de gehele bestelprocedure te doorlopen en te voltooien. Een overeenkomst komt dus tot stand zodra aan de volgende voorwaarden is voldaan: het elektronische bestelformulier is ingevuld door opdrachtgever, ontvangen en bevestigd door OCAI online.

3.2 Indien en voorzover de opdrachtgever tijdens de bestelprocedure kiest voor vooruitbetaling geldt de factuur als een vrijblijvend aanbod dat aanvaard kan worden door daadwerkelijke betaling van het in de factuur genoemde bedrag.

3.3 De overeenkomst komt niet tot stand, indien de factuur zoals bedoeld in paragraaf 3.2 niet binnen de termijn zoals genoemd in artikel 4.2 wordt betaald. Indien en voorzover er toch een overeenkomst tot stand zou zijn gekomen, terwijl de factuur niet binnen de daartoe gestelde termijn is betaald, dan geldt het niet tijdig betalen als ontbindende voorwaarde, en wordt de overeenkomst ontbonden, zonder dat daartoe van één der partijen enige handeling vereist zal zijn, en zonder dat één der partijen gehouden zal zijn de schade te vergoeden die de andere partij eventueel daardoor zal lijden.

3.4 Indien de opdrachtgever buiten de hiervoor bedoelde termijn alsnog betaalt, dan geldt dit als het doen van een aanbod door de opdrachtgever, die OCAI online op dat moment kan aanvaarden of weigeren. In dit laatste geval is OCAI online niet gehouden tot het sturen van een creditnota. Het betaalde bedrag zal dan als onverschuldigd betaald zijn, waarbij OCAI online dit bedrag na de hierboven bedoelde weigering onverwijld terug zal betalen.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 Prijzen genoemd op de website zijn exclusief BTW.

4.2 Indien de opdrachtgever tijdens de bestelprocedure kiest voor vooruitbetaling, waarna opdrachtgever een elektronische factuur verkrijgt, dient deze factuur binnen 14 dagen betaald te worden. Bij niet tijdige betaling treden artikel 3.3 en artikel 3.4 in werking.

4.3 Prijzen kunnen wijzigen; deze gaan in voor alle nieuwe overeenkomsten, te sluiten na de prijswijziging.

4.4 De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in zodra de overeenkomst tot stand komt, na het doorlopen van de bestelprocedure.

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten

5.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde documenten of andere content (video, presentaties, podcasts) blijven berusten bij OCAI online of haar toeleveranciers. Het eigendomsrecht van het OCAI berust bij de Amerikaanse hoogleraren Robert Quinn en Kim Cameron: het online gebruik van het OCAI is aan Kikker Groep/OCAI online middels een licentie toegestaan.

5.2 De opdrachtgever verkrijgt slechts een voor OCAI online onmiddellijk herroepbaar, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, gebruiksrecht op de geleverde documenten en andere content, welk gebruiksrecht niet meer zal inhouden dan: a) dat de opdrachtgever documenten mag aanwenden voor eigen gebruik, daar mede onder begrepen het binnen redelijke grenzen (voor eigen gebruik) verveelvoudigen; b) dat de opdrachtgever geen activiteiten verricht met betrekking tot documenten en andere content die als concurrerend voor OCAI online aan te merken zijn.

Artikel 6. Garanties en vrijwaringen

6.1 Hoewel de documenten door OCAI online met de grootst mogelijke zorg zijn samengesteld kan OCAI online niet garanderen dat de documenten zonder fouten en/of omissies zijn.

6.2 De opdrachtgever garandeert zodanig gebruik te maken van de documenten dat daardoor geen schade ontstaat aan OCAI online en/of aan derden.

6.3 De opdrachtgever vrijwaart OCAI online tegen aanspraken van derden inzake handelingen van de opdrachtgever uit hoofde van artikel 5.2 en/of handelingen die in strijd zijn met lid 6.2

6.4 OCAI online kan nooit garanderen dat de meting representatief is: in geval van onvoldoende deelnemers aan de cultuurmeting is de uitkomst slechts indicatief. Het verkrijgen van voldoende deelnemers voor de sluiting van de meting is ten allen tijde een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

6.5 OCAI online is niet aansprakelijk voor eventueel misbruik, in welke vorm dan ook, van de meting of de database. OCAI online neemt maatregelen om misbruik te voorkomen, zie ook paragraaf 10.10.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de documenten en andere content en de opdrachtgever verklaart hierbij dat deze zichzelf voldoende in staat acht, en te dierzake kundig is, om de meetresultaten en andere content te communiceren binnen zijn organisatie en deze documenten te benutten.

7.2 Aansprakelijkheid van OCAI online voor schade ontstaan uit hoofde van de overeenkomst en/of door het gebruik van de documenten, daar mede onder begrepen immateriële schade die zou kunnen ontstaan uit bekendmaking van meetresultaten binnen opdrachtgevers organisatie, is volledig uitgesloten.

7.3 Indien en voorzover de beperking van artikel 7.2 rechtens niet mogelijk is, is de aansprakelijkheid uit hoofde van de overeenkomst beperkt tot directe schade die bovendien gemaximeerd is tot de totale factuurwaarde exclusief BTW.

Artikel 8: Levering en leveringstijd

8.1 De OCAI cultuurmeting loopt minimaal 2 weken en mogelijk langer, tot een door de opdrachtgever zelf vast te stellen deadline ofwel sluiting van de cultuurmeting. Daarna wordt automatisch een rapportage gegenereerd en per email verzonden.

8.2 Alle overige standaard producten en diensten worden elektronisch geleverd, zo spoedig mogelijk na het doorlopen van de bestelprocedure. In geval van maatwerk advisering of maatwerk producten en dienstverlening, gelden in wederzijds overleg gemaakte leveringstermijnen.

8.3 De leveringsverplichting van OCAI online (de bestelde rapportage na sluiting van de meting) gaat in zodra de betaling binnen is.

Artikel 9: Overmacht

9.1 OCAI online is niet gehouden tot het nakomen van één of meerdere verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van OCAI online wordt mede verstaan, doch niet uitsluitend: a) uitblijven van prestaties van eventuele toeleveranciers die zijn ingeschakeld, ongeacht of dit uitblijven te kwalificeren valt als een toerekenbare tekortkoming of een niet-toerekenbare tekortkoming; b) (stroom)storingen die optreden in betalingssyste(e)m(en) waarvan OCAI online zich bedient; c) en (stroom)storingen die optreden in de systemen en/of apparatuur waarvan OCAI online zich bedient om onder andere, doch niet uitsluitend, de website, de bestelprocedure en/of de documenten te faciliteren.

9.2 Indien de overmachtssituatie langer voortduurt, of voorzienbaar is dat deze langer voortduurt, dan drie (3) dagen, dan is één der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat de andere partij gehouden is de schade die eventueel ontstaan is aan de andere partij te vergoeden.

Artikel 10 Overige bepalingen

10.1 OCAI online zal zoveel mogelijk overeengekomen data en termijnen trachten na te komen. Evenwel zijn alle data naar beste weten geïndiceerd en is overschrijding van deze data nimmer fataal.

10.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag op Overeenkomst is uitgesloten.

10.3 Het recht om de overeenkomst binnen 7 dagen te ontbinden dat de particuliere opdrachtgever zou hebben ingevolge de Wet Koop op Afstand, indien en voorzover toepasselijk, kan gezien de aard van de door OCAI online direct en elektronisch geleverde dienst(en) door de opdrachtgever niet worden uitgeoefend.

10.4 De opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van OCAI online aan een derde over te dragen.

10.5 OCAI online is te allen tijde bevoegd rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst over te dragen.

10.6 Indien en voorzover de opdrachtgever in strijd handelt met de bepalingen van Algemene Voorwaarden, in het bijzonder met artikel 5, is OCAI online gerechtigd de overeenkomst terstond en zonder gerechtelijke tussenkomst, zonder dat zij gehouden is tot het vergoeden van eventuele schade aan opdrachtgever, geheel of gedeeltelijk te onbinden, en/of de licentie als verleend in artikel 5 te herroepen.

10.7 OCAI online is gerechtigd de prijzen op de website aan te passen.

10.8 OCAI online behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzingen worden gepubliceerd op de site of verzonden per e-mail.

10.9 Vertrouwelijkheid en privacy: OCAI online behandelt gegevens van opdrachtgevers conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens en zal gegevens maar ook meetresultaten nimmer aan derden verstrekken.

10.10 Veiligheid: OCAI online draagt zorg voor zo optimaal mogelijke beveiliging van gegevens en meetresultaten.

10.11 OCAI online houdt zich aan de model gedragscode Elektronisch Zakendoen die is opgesteld door het ECP.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op de overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

11.2 In geval van een geschil, geeft de meest gerede partij aan de andere partij schriftelijk te kennen, dat er sprake is van een geschil, alsmede een summiere opgave van hetgeen naar het oordeel van die partij het onderwerp van het geschil is. Alle geschillen die naar aanleiding van en/of ten gevolge van en/of uit hoofde van de overeenkomst mochten ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waar OCAI online gevestigd is, daaronder mede begrepen de voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.

Zwolle, 21 februari 2011